ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រជុំត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការរៀបចំការប្រឡងចូលសិក្សា និងប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា

ការិយាល័យសិក្សា
១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ វេលាម៉ោង 09:00 am - 11:00 am
Meeting Room Building B
សំលៀកបំពាក់សមរម្យ

១. កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា និងខែកក្កដា ២. បូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ និង៣.ផ្សេងៗ។

ការិយាល័យសិក្សា
០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ វេលាម៉ោង 09:00 am - 11:00 am
Meeting Room Building B
សំលៀកបំពាក់សមរម្យ និងសូមពាក់ម៉ាស

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា និងមិថុនា គ.ស. ២០២០ និងបញ្ហាផ្សេងៗ

ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ វេលាម៉ោង 02:00 pm - 07:30 pm
Meeting Room Building B
កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា និងមិថុនា គ.ស. ២០២០ និងបញ្ហាផ្សេងៗ

Read More